اردوی جهادی

اردوی جهادی

photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۳-۲۳بنام خداوند بخشنده مهربان 

اردوی جهادی طرح هجرت 3 در منطقه محرم حمزه برگزار شد.

در این اردوی 5روزه دانش آموزان دوره های یاوران ولایت شرکت داشتند .

در این اردو به باسازی و بهسازی مدارس پرداخته شد

فرمانده حوزه بسیج دانش اموزی شهید رجایی سردشت افزودنند که این دانش آموزان در اول مهر به عنوان فرمانده واحد و اعضای شورا  واحد معرفی می شوند

 

photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۰۸ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۱۰ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۱۱ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۲۲ (2) photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۲۲ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۲۷ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۲۸ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۳۰ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۳۲ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۳۳ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۳۵ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۳۶ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۳۸ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۳۹ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۴۱ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۴۲ (2) photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۴۲ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۴۴ (2) photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۴۴ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۴۶ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۴۷ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۴۸ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۵۰ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۵۱ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۵۲ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۵۴ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۵۵ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۵۷ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۵۸ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۷-۵۹ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۸-۰۱ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۸-۰۲ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۸-۰۴ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۸-۰۵ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۸-۰۷ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۸-۰۸ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۸-۰۹ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۸-۱۱ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۸-۱۲ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۸-۱۴ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۸-۱۵ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۸-۱۶ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۸-۱۸ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۸-۱۹ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۸-۲۰ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۸-۲۲ photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۷_۲۱-۱۸-۲۳

نظر دهید !!!

نظر شما برای “اردوی جهادی”